PENDAHULUAN
- Perdagangan adalah satu daripada mata pelajaran elektif untuk Tingkatang 4 dan 5
dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di bawah Kumpulan Sastera Ikhtisas.
Mata pelajaran ini dapat memperkembangkan dan mempertingkatkan lagi pengetahuan dan
kemahiran asas perdagangan yang telah dipelajari dalam mata pelajaran Kemahiran
Hidup di Peringkat Menengah Rendah. Melaluinya juga nilai-nilai murni dan sikap
positif yang berkaitan akan dapat dipupuk dan diperkukuhkan di kalangan pelajar.
- Isi sukatan pelajaran ini dibentuk berasaskan beberapa keperluan dalam pendidikan
perdagangan yang melampaui peringkat kenal faham untuk :
i. membangunkan tenaga manusia dan negara melalui bidang perdagangan.
ii. menerapkan nilai-nilai murni dan menanamkan sikap positif dalam menjamin
kesejahteraan hidup malalui berbagai aktiviti perdagangan.
iii. mengetahui, memahami dan menggunakan prinsip-prinsip dan amalam-amaln asas
perniagaan dalam negeri dan antarabangsa.
iv. mengetahui dan memahami kegunaan dan penggunaan perkhidmatan-perkhidmatan
yang membantu perniagaan.
v. mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perniagaan secara
formal dan tidak formal.
vi. mengenalpasti peluang-peluang pekerjaan dalam bidang perdagangan supaya dapat
membuat pilihan dengan bijak.
- Mata pelajaran Perdagangan ini diharap dapat memenuhi keperluan-keperluan
pendidkan perdagangan bukan sahaja dalam konteks persekitaran perdagangan yang
dipengaruhi oleh aliran dan perkembangan terbaru, tetapi juga dalam usaha serta
komitmen untuk memberi pelajar pendidikan umum seimbang dan menyeluruh dari aspek
kognitif,psikomotor dan efektif.


MATLAMAT MATA PELAJARAN
- Mata pelajarn perdagangan bertujuan untuk memberi pendidikan perdagangan supaya
pelajar mengetahui, memahami dan dapat menggunakan prinsip-prinsip dan amalan-
amalan positif dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan yang berkaitan. Dengan ini,
dapat membantu pelajar menjadi warganegara yang bertanggungjawab, berpandangan
jauh, rasional serta bijaksana dalam mebuat sebarang keputusan, yakin diri, sanggup
berdikari dan berani menghadapi persaingan dalam apa jua usaha yang diceburi
berlandaskan sifat amanah dan jujur, untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat
dan negara.

OBJEKTIF
- objektif mata pelajaran Perdagangan adalah untuk membolehkan pelajar :
> mengenalpasti dan menerangkan struktur dan operasi asas perniagaan, perniagaan
dalam negeri dan antarabangsa.
> mengetahui dan memahami kepelbagaian kaedah jualan dalam perniagaan.
> mengetahui dan memahami peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran.
> membuat pilihan tentang jenis milikan perniagaan serta memahami prosedur
penubuhannya
> mengenalpasti peluang-peluang utama pelaburan di Malaysia dan cara-cara untuk
melabur.
> mengatahui dan memahami kepentingan dan cara bantuan-bantuan perniagaan membantu
pengendalian sesuatu perniagaan dan pengguna.
> memahami dan menilai etika-etika dalam perniagaan dari aspek perlindungan
pengguna supaya wujud pengguna yang bijak dan rasional.
> mengetahui dan memahami kepentingan peranan kerajaan dalam membantu perniagaan.
> membina pengetahuan dan kemahiran asas serta mengukuhkan minat bagi tujuan
meneruskan pendidikan perdagangan di peringkat yang lebih tinggi.
> mengenalpasti peluang-peluang pekerjaan dalam bidang perdagangan dan memilih
sesuatu perkerjaan dengan bijak sama ada yang bersifat berusaha sendiri atau
bekerja dengan majikan.

ORGANISANI KURIKULUM
- Kurikulum Perdagangan dibentuk berdasarkan amalan perdagangan da perniagaan yang
telah disepadukan dalam lime belas topik pembelajaran. Topik-topik berkenaan
merangkumi bidang-bidang pengeluaran, perdagangan, perniagaan, bantuan perniagaan,
pelaburan, pemilikan perniagaan, konsumerisme dan etika malam perniagaan.
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bermula dari pemahaman konsep, pengetahuan
sedia ada serta perkembangan maklumat terkini di bidang perdaganga. Penyampaian
kurikulum mata pelajarn ini berdasarkan kepada konsep, peraturan, undang-undang
yang diamalkan dalam dunia perniagaan sebenar.
- Tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti-aktiviti perdagangan telah, sedang dan akan
terus memainkan peranan utama dan memberi sumbangan penting kepada pembangunan
ekonomi, khususnya dalam mewujudkan berbagai-bagai peluang pekerjaan dan dalam
menghasilkan pendapatan individu, masyarakat dan negara.
- Sukatan pelajaran ini dibentuk dengan mangambil kira kebolehan dan pengalaman
pelajar yang berbeza-beza. Oleh yang demikian ia dapat memenuhi keperluan kedua-dua
kategori pelajar menengah atas, iaitu :
> Kumpulan pelajar yang akan meninggalkan bangku sekolah untuk menceburi diri
dalam dunia pekerjaan, sama ada berusaha sendiri atau bekerja dengan majikan
> Kumpulan pelajar yang akan melanjutkan pendidikan formal mereka ke peringkat yang
lebih tinggi, sama ada dalam bidang perdagangan atau bidang-bidang lain yang
berkaitan.
- Pelajaran Perdagangan ini tidak lagi menegaskan teori atau isi kandungan
semata-mata, tetapi juga mengutamakan kerja-kerja praktis, khususnya kajian kes
bagi meluas dan mengukuhkan pengalaman serta kemahiran pelajar dalam bidang
perdagangan. Penyerapan nilai-nilai murni juga dititikberatkan dengan harapan dapat
membentuk sikap menghargai dan menghayati amalan-amalan perniagaan yang poditif.

RINGKASAN SUKATAN PELAJARAN PERDAGANGAN KBSM
>1.0 ASAS KEPADA PERDAGANGAN
>1.1 Keperluan dan kehendak manusia
>1.2 Pengeluaran
>1.3 Faktor-faktor pengaluaran
>1.4 Pengukhususan dalam pengeluaran
>1.5 Sistem barter
Peruntukan waktu : 17

>2.0 UNSUR PERDAGANGAN
>2.1 Perdagangan
Peruntukan waktu : 4

>3.0 PERNIAGAAN DALAM NEGERI
>3.1 Perniagaan dalam negeri
>3.2 Saluran agihan
>3.3 Perniagaan runcit
>3.4 Perniagaan borong
>3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri
>3.6 Kaedah jualan
Peruntukan waktu : 40

>4.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA
>4.1 Perniagaan antarabangsa
>4.2 Perniagaan import,eksport dan entrepot
>4.3 Dokumen penting perniagaan antarabangsa
Peruntukan waktu : 16

>5.0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
>5.1 Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Peruntukan waktu : 7

>6.0 PEMILIKAN PERNIAGAAN
>6.1 Memulakan perniagaan
>6.2 Jenis pemilikan perniagaan
>6.3 Penswastaan
Peruntukan waktu : 12

>7.0 PELABURAN
>7.1 Pelaburan
>7.2 Jenis pelaburan
>7.3 Panduam am melabur
Peruntukan waktu : 9

>8.0 PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN
>8.1 Sistem perbankan
>8.2 jenis-jenis bank
>8.3 Perkhidmatan bank perdagangan
>8.4 Cek
>8.5 Institusi kewangan lain
Peruntukan waktu : 24

>9.0 INSURANS
>9.1 Insurans
>9.2 Prinsip-prinsip insurans
>9.3 Jenis insurans
>9.4 Takaful
>9.5 Belian polisi dan tuntutan gantirugi
Peruntukan waktu : 20

>10.0 PENGANGKUTAN
>10.1 Pengangkutan
>10.2 Jenios pengangkutan
>10.3 Pengkontenaan
>10.4 Pemilihan jenis pengangkutan
Peruntukan waktu : 11

>11.0 KOMUNIKAIS
>11.1 Komunikasi
>11.2 Perkhidmatan komunikasi
Peruntukan waktu : 10

>12.0 PERGUDANGAN
>12.1 Pergudangan
>12.2 Jenis-jenis gudang
Peruntukan waktu : 8

>13.0 PROMOSI
>13.1 Promosi
>13.2 Jenis promosi
>13.3 Media pengiklanan
>13.4 Pemilihan media pengiklanan
Peruntukan waktu : 12

>14.0 PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
>14.1 Peranan kerajaan dalam perniagaan
Peruntukan waktu : 10

>15.0 KONSUMERISME
>15.1 Konsumerisme
>15.2 Perlindungan pengguna
Peruntukan waktu : 10

Jumlah waktu : 210